» Details

Europäische Sprachpolitik und Zertifizierung des Polnischen und Tschechischen<BR> Polityka językowa w Europie a certyfikacja języka polskiego i czeskiego <BR> Jazyková politika v Evropě a certifikace polštiny a češtiny

Rytel-Kuc, Danuta / Tambor, Jolanta (Hrsg.)

Europäische Sprachpolitik und Zertifizierung des Polnischen und Tschechischen
Polityka językowa w Europie a certyfikacja języka polskiego i czeskiego
Jazyková politika v Evropě a certifikace polštiny a češtiny

Year of Publication: 2008

Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2008. 319 S., zahlr. Abb.
ISBN 978-3-631-57046-3 br.  (Softcover)

Weight: 0.420 kg, 0.926 lbs

available Softcover
 
  • Softcover:
  • SFR 69.00
  • €* 60.95
  • €** 62.70
  • € 57.00
  • £ 46.00
  • US$ 74.95
  • Softcover

» Currency of invoice * includes VAT – valid for Germany and EU customers without VAT Reg No
** includes VAT – only valid for Austria

Book synopsis

Für ein funktionierendes europäisches Bildungswesen gewinnen Sprachzertifikate an Bedeutung. Wenn es um Sprachen geht, die wie Polnisch und Tschechisch neu zu den EU-Sprachen hinzugekommen sind, besteht im Kontext europäischer Sprachpolitik Abstimmungsbedarf. Präsentiert werden Ergebnisse der jüngsten Leipziger Fachkonferenz zu polnischen und tschechischen Zertifizierungssystemen.
W europejskim systemie edukacyjnym certyfikaty mają coraz większe znaczenie. Jeżeli chodzi o takie języki jak polski i czeski, które dopiero niedawno dołączyły do języków Unii Europejskiej, trzeba zapewnić w ramach europejskiej polityki językowej przysługujące im miejsce. Dlatego prezentujemy w tym tomie wyniki ostatniej lipskiej konferencji na temat systemów certyfikatowych języka polskiego i czeskiego.
V rámci fungujícího evropského školství získávají na významu jazykové certifikáty. Co se týče jazyků, které nově vstoupily do rodiny jazyků Evropské unie, například polštiny nebo češtiny, je potřeba zajistit v kontextu evropské jazykové politiky odsouhlasení jejich certifikátů. Proto nyní prezentujeme výsledky poslední lipské konference věnované polskému a českému systému certifikátů.

Contents

Aus dem Inhalt: Danuta Rytel-Kuc/Jolanta Tambor: Licht und Schatten der Zertifizierung - Blaski i cienie certyfikacji – Anna Dąbrowska: Ausgewählte Fragen der Sprachpolitik - Polityka językowa. Wybrane zagadnienia – Marie Hádková: Die europäische Sprachpolitik - Evropská jazyková politika – Ewa Lipińska: Die Überprüfung der Schreibkompetenz - Kontrola stopnia opanowania sprawności pisania – Aleksandra Achtelik/Urszula Żydek-Bednarczuk: Leseverstehen und Hörverstehen. Evaluation, Probleme, Empfehlungen - Rozumienie tekstu pisanego i mówionego. Ewaluacja, problemy, zalecenia – Agnieszka Karolczuk: Kontrolle der Sprechkompetenz. Prüfende, Geprüfte und ihre Dilemmata - Testowanie sprawności mówienia. Dylematy egzaminatorów i zdających – Małgorzata Pasieka: Der Grammatikteil in den polnischen und deutschen Zertifikatsprüfungen für die Niveaustufen B1 und C2 - Gramatyka w certyfikatowych testach polskich i niemieckich dla poziomów B1 i C2 – Iwona Słaby-Góral: Kenntnisse in Polnisch als Fremdsprache auf der Niveaustufe A2. Lehre und Überprüfung - Znajomość języka polskiego jako obcego na poziomie A2. Nauczanie i testowanie – Jiří Hasil: Die Stratifikation des Tschechischen als Zertifizierungsproblem - Stratifikace češtiny jako problém certifikační – Kateřina Vlasáková: Test zur Überprüfung der Kenntnisse im Bereich Lexik und Grammatik in (zertifizierten) Prüfungen - Lexikálně-gramatický test v (certifikovaných) zkouškách – Jana Bischofová: Lesen im Fremdsprachenunterricht und dessen Überprüfung - Četba v cizojazyčné výuce a její testování – Marie Hádková: Wie soll in Übereinstimmung mit dem Referenzrahmen geprüft werden? - Jak testovat v souladu s Rámcem? – Anna Seretny: Der Einfluss der Zertifizierung von Polnischkenntnissen auf den didaktischen Prozess. Zur Bestimmung des Niveaus der Sprachbeherrschung der Lernenden - Wpływ certyfikacji znajomości języka polskiego jako obcego na proces dydaktyczny. Ustalanie poziomu biegłości językowej uczących się – Piotr Garncarek: Die Muttersprache als Fremdsprache. Zwischen Zertifizierung und Sprachlehre - Język ojczysty jako obcy. Między certyfikacją a nauczaniem – Grażyna Przechodzka: Der Einfluss der Zertifizierung auf den Lehrplan für Polnisch als Fremdsprache (am Beispiel des Zentrums für polnische Sprache und Kultur für Ausländer und Auslandspolen der Marie-Curie-Skłodowska-Universität in Lublin) - Wpływ certyfikacji na program nauczania języka polskiego jako obcego (na przykładzie Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS) – Romuald Cudak: Verwendung von Literatur im Rahmen der Ausländerbildung. Drei Bemerkungen - Edukacja literacka w nauczaniu cudzoziemców. Trzy uwagi – Milan Hrdlička: Prüfungen und ihre soziokulturelle Dimension - Testování a sociokulturní dimenze – Agnieszka Madeja/Barbara Morcinek: Das Lehrbuch Polski mniej obcy - Prezentacja podręcznika Polski mniej obcy – Christa G. Lüdtke: Über das neue Lehrbuch der slowakischen Sprache - O novej učebnici slovenského jazyka Lehrbuch der slowakischen Sprache – Katarína Augustinová: Zu den Lesetexten und Übungen im Lehrbuch der slowakischen Sprache - Texty na čítanie a jazykové cvičenia v učebnici Lehrbuch der slowakischen Sprache – Lída Holá/Pavla Bořilová: Tests als Bestandteil des Lehrbuchs Czech Express - Testy jako součást učebnice Czech Express – Martina Kuhnert: Slavic Network: Sprach- und Kulturintegration - Slavic Network: Językowa i kulturowa integracja.

About the author(s)/editor(s)

Die Herausgeberinnen: Danuta Rytel-Kuc; seit 1999 Professorin für Westslawische Sprachwissenschaft an der Universität Leipzig; Arbeitsschwerpunkte: u. a. kontrastive Linguistik Polnisch, Tschechisch und Deutsch, Syntax, Lexikographie.
Jolanta Tambor; Dozentin am Institut für Polonistik der Schlesischen Universität Katowice; Leitung der Schule Polnische Sprache und Kultur für Ausländer; Arbeitsschwerpunkte: Dialektologie, Soziolinguistik, Phonetik und Phonologie, Polnisch als Fremdsprache.
Danuta Rytel-Kuc, od 1999 roku profesor językoznawstwa zachodniosłowiańskiego na Uniwersytecie w Lipsku; główne problemy badawcze: językoznawstwo kontrastywne (język polski, czeski i niemiecki), składnia, leksykografia.
Jolanta Tambor, pracuje w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Ślaskiego, jest dyrektorem Szkoły Języka i Kultury Polskiej dla cudzoziemców; główne problemy badawcze: dialektologia, socjolingwistyka, fonetyka i fonologia, nauczanie języka polskiego jako obcego.
Danuta Rytel-Kuc, profesorka lingvistiky západoslovanských jazyků na lipské Univerzitě; hlavní zájmy: kontrastivní jazykověda (polština, čeština a němčina), skladba, lexikografie.
Jolanta Tambor je zaměstnaná v Ústavu jazyka polského Slezské univerzity, je ředitelkou Školy polského jazyka a kultury pro cizince; hlavní zájmy: dialektologie, sociolingvistika, fonetika a fonologie, výuka polštiny jako cizího jazyka.