Show Less

Der Mensch und seine Sprachen

Festschrift für Professor Franciszek Grucza- Unter Mitarbeit von Ewa Bartoszewicz, Monika Płużyczka und Justyna Zając

Series:

Edited By Magdalena Olpinska-Szkielko, Sambor Grucza, Zofia Berdychowska and Jerzy Zmudzki

Diese Festschrift ist Ausdruck der Anerkennung für das monumentale Werk und die allseitige Leistung von Professor Dr. Franciszek Grucza. Der hervorragende Wissenschaftler, Linguist von Weltformat, Lehrmeister für Generationen von polnischen Germanisten und Linguisten, unvergleichlicher Organisator und Integrator der polnischen Germanistik, Begründer der Angewandten Linguistik und Translatorik in Polen, spiritus movens von zahlreichen wissenschaftlichen Initiativen, Mittler zwischen Deutschland und Polen und einer der größten Germanisten Polens, erfreut sich in diesem Jahr seines 75. Geburtstages. Dieser Anlass vereinigte viele namhafte Wissenschaftler aus der ganzen Welt und aus unterschiedlichen Forschungsrichtungen, um Professor Grucza mit ihren Beiträgen zu ehren.

Prices

Show Summary Details
Restricted access

Zur Geschichte und Konzeption des Studiums der angewandten Linguistik an der Universität Gdansk. Hanna Biadun-Grabarek, Sylwia Firyn, Józef Grabarek

Extract

248 Stanis�aw Gajda Je�li przyj�� koncepcj� stylu jako najwy�szej zasady organizacyjnej tekstu (dyskursu), jako humanistycznej struktury tekstu integruj�cej wszystkie jego wymiary, to styl narodowy mo�na odnie�� do narodowego dyskursu i narodowej kultury symbolicznej. Przy czym nale�a�oby pami�ta�, i� „program narodowy” mo�e mie� jawny wyraz (wypowiedzi tworz�ce dyskurs narodowy ze wzgl�du na temat: naród) lub te� wyst�powa� w postaci bardziej skrytej. Poszczególne narody cechuje do pewnego stopnia swoiste widzenie �wiata, organizowanie tre�ci i budowanie ram interakcyjnych, co znajduje odzwierciedlenie we wzorach gatunkowych i stylowych. Te za�o�enia mog� uwierzytelni� zakrojone na du�� skal� projekty badawcze. Literatura Anderson, Benedict (1997): Wspólnoty wyobra�one. Kraków. Warszawa. Bartmi�ski, Jerzy (2006): J�zykowe podstawy obrazu �wiata. Lublin. Bilut-Homplewicz, Zofia/ Czachur, Waldemar/ Smyka�a, Marta (red.) (2009): Lingwistyka tekstu w Niemczech. Wroc�aw. van Dijk, Teun A. (2001): Dyskurs jako struktura i proces. Warszawa. Foucault, Michel (2002): Porz�dek dyskursu. Gda�sk. Gellner, Ernest (1991): Narody i nacjonalizm. Warszawa. Gajda, Stanis�aw (1982): Podstawy bada� stylistycznych nad j�zykiem naukowym. Warszawa; Wroc�aw. Gajda, Stanis�aw (1983): Styl jako humanistyczne struktura tekstu. W: Z polskich studiów slawistycznych. Gajda, Stanis�aw (1995): Styl i stylistyka. Zagadnienia ogólne. W: Gajda, Stanis�aw (red.): Przewodnik po stylistyce polskiej. Opole, 11-52. Herder, Johann G. (1988): Wybór pism. Wroc�aw. Hobsbawm, Eric (2008): Tradycja wynaleziona. Kraków. Przy��bski, Andrzej (2006): Poj�cie „ducha” w filozofii niemieckiej. Szkic problemu....

You are not authenticated to view the full text of this chapter or article.

This site requires a subscription or purchase to access the full text of books or journals.

Do you have any questions? Contact us.

Or login to access all content.