Show Less

An den Anfängen der serbischen Philologie- Na počecima srpske filologije

"Salo debeloga jera libo azbukoprotres</I> von Sava Mrkalj (1810-2010)- "Salo debeloga jera libo azbukoprotres</I> Save Mrkalja (1810-2010)

Series:

Edited By Gordana Ilic Markovic, Anna Kretschmer and Milos Okuka

Die Beiträge dieses Bandes befassen sich mit dem sogenannten Slawenoserbischen, der Schriftsprache der Serben im späten 18. und in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts, sowie mit dem Werk, Leben und Zeitalter des Sprachreformers Sava Mrkalj, dessen programmatischer Text Salo debeloga jera libo azbukoprotres vor 200 Jahren veröffentlicht wurde. In diesem Kontext werden verschiedene Aspekte der Epoche, ihres Kulturparadigmas und der damaligen Schriftsprache behandelt. Einen weiteren thematischen Strang stellen die Arbeiten dar, die sich mit der Poetik, Rhetorik und den literarischen Richtungen des serbischen Schrifttums beschäftigen. Ein dritter Schwerpunkt gilt der beginnenden philologischen Arbeit, deren Anliegen die Schaffung einer Schrift- und Literatursprache für das serbische Sozium war, das sich in dem Übergang von der alten Kulturtradition und dem Lebensparadigma der Orthodoxen Slavia hin in die europäische Neuzeit befand.

Prices

Show Summary Details
Restricted access

ГОРДАНА ИЛИЋ МАРКОВИЋ (WIEN) САВА МРКАЉ – БИБЛИОГРАФИЈА

Extract

А. Радови Саве Мркаља 1. Књиге 1910: CFKJ LT;TKJUF THF KB;J F‰;ÚRJGHJNHTC7 Ú ;ÚLBVÚ UHFLÚ GBCVTZFVF RHFKÄDCRJUF CDTÚ¤BKΩ ◊TZUTHCRJUF. (VI ) 18. (а. Ф о т о т и п с к а и з д а њ а: 1949: Mатица српска, CXXV/364/6, Нови Сад [без про пратних напомена]; 1975: Miloš Okuka, Sava Mrkalj als Reformator der ser bi schen Kyrilliza. Mit einem Nachdruck des Salo debeloga jera libo Azbukoprotres, Ver lag Otto Sagner, München, 99–122; 1995: Ми- лан Димитријевић [прир.], Зре ња нин, 32; 2006: Петар Милосављевић, Српска писма, Бесједа, Бања Лука, 352–373; 2009: Мило Ломпар/Зори- ца Несторовић [прир.], Српска књижевност XVIII и XIX века: барок, просвећеност, класицизам, предромантизам: хрестоматија, књ. 2, Чигоја штампа, Београд, 643–652; 2010: Александар Младеновић [прир.], Ма ти­ ца српска, Нови Сад, 18, VI, „фототипским издањем ... Матица српска ... обе ле жава 200­годишњицу (1810–2010) изласка из штампе овог зна- менитог дела“, са предговором приређивача „Сава Мркаљ – први мо- дерни реформатор српске ћи рилице“, I–VI; б. п о н о в н а и з д а њ а [изворни текст, савремени тип ћи ри ли це]: 1894–1895: Вук Караџић, Скупљени граматички и полемички списи I, О срп ском језику и правопи- су [прир. П. П. Ђорђевић], Београд, 291–297; 1968: Вук Ка раџић, О језику и књижевности I, Сабрана дела В. Караџића XII [прир. Б. Ни ко лић], Просвета, Београд, 291–297; в. т р а н с к р и б о в а н о [савременим ћи­ ри лич ким писмом]: 1994: Жарко Ружић, Песме и списи, Српско културно друштво „Са ва Мркаљ“, Топуско, 169–180; г. н а п о р е до п р е т и с а к и а д а п т а ц и ј а и / и л и п р е в о д: 1983: Milan Moguš/Josip Vončina, „Salo debeloga jera libo azbu ko protres“ Save Mrkalja, Djela JAZU 58, Zagreb, 26–69 [адаптација, савременом ла тиницом]; 2010: Милош Окука, Сало де- белога јера либо азбукопротрес Саве Мр ка ља у старом и новом руху. Пово- 372 ГОРДАНА ИЛИЋ МАРКОВИЋ дом 200­годишњице првог издања (1810–2010), СКД „Просвјета“, Загреб, 106–146 [превод, савременом ћирилицом]; д. п р е т и с а к и т р а н с - к р и б о в а н о : 2010: Душко Певуља [прир.], Два вијека од Сала дебелога јера Саве Мркаља, Темат часописа „Крајина“ X/33–34, Бања Лу ка [прети- сак по Милосављевићу 2006, 101–123, транскрибовано по Ружићу 1995, 123–134]; једини сачувани примерак првог издања из 1810. у Библиотеци гим назије „Јован Јовановић Змај“ [данашњи назив] у Новом Саду). 1994: Песме и списи, Српско културно друштво „Сава Мркаљ“, Топуско, прир. Жарко Ружић, 277. (Целокупан опус Мркаљев; по приређивачу, „све што се зна да је од Саве Мр ка ља остало, како оно што је досад ту и тамо објављено (понекад не- потпуно или не изворно), тако и оно што досад није објављено. Томе се, осим предговора при ре ђивача, додају текстови о Мркаљу, литература, хронологија са био­библио граф ским подацима, напомене приређивача и његов поговор“; радови су об јав ље ни „тран скрибовано у савременом писму онако како се лако могу и како их ва ља чи тати, изузев у ређим случајевима у којима је било неопходно задржати из вор ну графију“ [253]; конкретно од приређивача су: 1. „Песник и списатељ из Сје ни чака“, 5–31; „Рекли су о Мркаљу“, 191–227; „Хронологија са био­биб лио граф ским по- дацима, 229–243; „Литература“, 245–250; „Напомена приређивача“, 251– 272; „Поговор“, 273). 2. Расправе, критике, песме, писма, белешке ... [1]799: „Таблица илити ∑писаніе дiака Æже у Госпићкои школи сÁть 1/13. МwÓа IÁния и IÁл[ия] лѣта 799// В Госпитьу на 19г IÁлїя 799 // Савва Меркаль (уч. кл:)“. (Списак, подаци и успех ученика клирикалне школе у Госпићу, објављено у Ру жић 1994: 162–163, оригинал у АЗ УБ, Београд, 2553). 1801: „Милитарска господије мње препјатствујат“, Карлштат 28го Маия 801. (Жалба Консисторијији Горњокарловачке епархије у Плашком, наведено по Ру жић 1994: 151–152; оригинал у АХ ЕП, Ф 1801/51/60). 373САВА МРКАЉ – БИБЛИОГРАФИЈА [s. a. l.]: „Прелюбезни Яξо!“ (Недатирано писмо Саве Мркаља непознатом пријатељу „Ја[к]ши“ у којем моли да му овај из Беча пошаље неколико књига на немачком језику – издања од 1784. до 1801; објављено у Руварац 1928: 268–269; Ружић 1994: 161, под насловом „Пре љубезни Јоцо“, оригинал у АЗ УБ, Београд, 1135). [1]805: „Ихъ Высоко ПреωсÓщенствÓ ГсдиÓнÓ КѷриллÓ Живковичъ Пра во слав номÓ ЕпÓскпÓ ПакрачкомÓ ω Пришεствїи в Загребъ при но сятъ Па велъ Докторовичъ, Сл: Прав. и Савва Мерка- илъ, Сл: Фї ло со фїй“. (Ода, писана на црквенословенском језику; остала у рукопису који се чува у Пат ри јаршијској библиотеци у Београду / П VIII 425; први пут објављена у преводу на савремени српски језик у Књижевности XXXIX/4–5/1984: 502–503 под на сло вом „Ода“; поново у Ружић 1994: 46–51 [савремена ћирилица и упроштен пра вопис; Ружићева напомена издању: „интеграл- но ... на руско­словенском је зи ку“ тако што је од „надредних знакова задр­ жао само акцент“, 257]; Певуља 2010: 142–145 [према Ружићу]). 1811: „Усуждајетсја просити во јеже би в монастирје примљен и по стри жен сталсја , В Плашком 26. јули 1811 // Сава Меркајљ“. (Молба за монашење, наведено по Ружић 1994: 153–154; оригинал у АХ ЕП, Ф 1811/425). 1811: „Вознамјерив в страни рожденија својего прејти, В Плаш­ ком дне 20го Септмв. 1811го года // Јулијан Меркајљ, Дијакон“. (Молба Консисторији за прелазак на територије под аустроугарском влашћу, на ве дено по Ружић 1994: 155–156; оригинал у АХ ЕП, Ф 1811/2/4). 1812: „[Запис љета Господња 1812­го]“. (Непотписани запис на Евангелију; први пут објављен у Лекић­Опачић 1978: 51, уз коментар „Запис на књизи „Евангелије учителноје“ настао је јуна 1812. по во дом доласка владике Миоковића у манастир Гомирје; за- тим Ружић 1994: 165, под горе наведеним насловом). 1816: „Dono accepia Perillustri ...“ (Запис на Хорацијевој књизи Quinti Horatiii Flacci Opera. Norimbergae. Eх of fi cia na Piegelina, 1774; налази се у Gradskoj knjižnici Карловца; потпис: Sabbas Mer kaly;...

You are not authenticated to view the full text of this chapter or article.

This site requires a subscription or purchase to access the full text of books or journals.

Do you have any questions? Contact us.

Or login to access all content.