Show Less
Restricted access

Polen und Deutsche in Europa- Polacy i Niemcy w Europie

Beiträge zur internationalen Konferenz, 25. und 26. Oktober 2012, Kiel- Tom podsumowujący konferencja międzynarodową, 25 i 26 października 2012, Kilonia

Series:

Edited By Michael Düring and Krzysztof Trybus

Polen und Deutsche sind in Europa seit der politischen Wende des Jahres 1989 enger zusammengerückt als je zuvor. Das Verhältnis beider Länder verlangt daher nach einer vielfältigen Auseinandersetzung, die in diesem Sammelband aus verschiedenen Perspektiven vorgenommen wird. Historisch-politisch-soziologische, linguistische, literatur- und kulturwissenschaftliche sowie sport- und wissenschaftsgeschichtliche Beiträge entwerfen ein breit gefächertes Themenspektrum und gehen so den vielfältigen Beziehungen zwischen Polen und Deutschen nach.
Po przełomie roku 1989 współpraca polsko-niemiecka została zacieśniona na niespotykaną dotąd skalę. Stosunki między Polakami i Niemcami stały się przedmiotem wielorakich rozważań, które w niniejszym tomie zostały poczynione z różnych perspektyw. Artykuły z dziedziny historii, politologii, socjologii, lingwistyki, literaturo- i kulturoznawstwa oraz historii nauki i sportu stwarzają szerokie spektrum tematów i badają różnorodne relacje między Polakami i Niemcami.
Show Summary Details
Restricted access

Versöhnung und Versöhnungspolitik zwischen Polen und Deutschen

ExtractStreszczenie/Zusammenfassung

W rozwiązywaniu konfliktów między grupami etnicznymi badania dotyczące historycznego spojrzenia na postawione zagadnienie stanowią bardzo istotną rolę. Dlatego nie dziwi fakt, że próbowano przenieść pozytywne osiągnięcia niemieckiego porozumienia do sąsiednich krajów, traktując go jako modelowy, z którym można mieć do czynienia podczas innych konfliktów. Istnieje wiele badań, które zajmują się niemiecką polityką pojednania. Oprócz dyplomatycznego podejścia Republiki Federalnej Niemiec do państw sąsiednich, badano różne instrumenty polityki pojednania, takie jak wymiany młodzieży, prace historyków, istniejące podręczniki i programy nauczania. Ich celem jest wymiana wiedzy pomiędzy organizacjami społeczeństwa obywatelskiego. W artykule przedstawiono poszczególne ścieżki służące pojednaniu Niemiec i Polski po II wojnie światowej.

In the solution of conflicts between different ethnic groups, research regarding historical understanding of certain problems is playing an important role. Therefore, it is not surprising that it was undertaken to transfer positive achievements of German understanding to neighboring countries by treating these as a model which can be made use of in other conflicts. There is, for instance, a lot of research dedicated to the German politics of reconciliation. Besides the diplomatic approaches of the Federal Republic of Germany towards neighboring countries, different instruments of political reconciliation are under examination, for instance the exchange of young people, the work of historians, handbooks and educational programs. Their goal is the exchange...

You are not authenticated to view the full text of this chapter or article.

This site requires a subscription or purchase to access the full text of books or journals.

Do you have any questions? Contact us.

Or login to access all content.