Show Less
Restricted access

Grundlagen einer Bilanzrechtstheorie in den USA

Series:

Andreas-Markus Kuhlewind

Aus dem Inhalt: Bilanzrechtstheorie - Externe Rechnungslegung - Bilanzierung - Ziele und Informationsgrundsätze - Decision Usefulness - Fair Presentation - GAAP - Grundsätze der Gewinnermittlung - Realisationsprinzip - Matching Principle - Full Disclosure Principle.