Show Less
Restricted access

De sociale knelpunten van de Economische en Monetaire Unie

Colloquium van het Observatoire social européen/osservatorio sociale europeo (OSE) – Vertaling van het frans

Series:

Philippe Pochet and Bart Vanhercke

Op het tijdstip dat dit boek uitkomt, staan wij reeds met een been in de derde fase van de Economische en Monetaire Unie (EMU). Dit boek wil anticiperen op de fundamentele veranderingen die deze nieuwe etappe van den Europese integratie met zich zal brengen, en geeft daarom de aanzet voor een uitvoerig debat over de - ongetwijfeld uiterst belangrijke - gevolgen van de EMU voor het Europees sociaal model en meer in het bijzonder voor de stelsels van sociale bescherming.
Ingegaan wordt op onderwerpen als de door het Verdrag van Maastricht en het Stabiliteitspact opgelegde begrotingsdiscipline, de invloed van de EMU op de financiering van de sociale zekerheid en de arbeidsverhoudingen, en voorts nog op het moeizame Europese debat over de belastingpolitiek van de lidstaten.
Dit boek beperkt zich niet tot het descriptieve, maar bevat een reeks concrete voorstellen. De bijdragen van drie ministers verwijzen dan weer naar de politieke dimensie van dit onderwerp.
Dit boek is voor een breed publiek bestemd. De auteurs komen uit verscheidene maatschappelijke sectoren (de (para-)universitaire wereld, de politiek, het bestuursapparaat) en hebben een Europese of een Belgische achtergrond. Het reikt de onmisbare elementen aan voor het komende debat over de sociale gevolgen van de economische en monetaire integratie.
Inhoud: Magda De Galan: Voorwoord - Bart Vanhercke: De sociale weerslag van de Economische en Monetaire Unie: een overzicht - Niels Thygesen: Het Stabiliteitspact, houdbare overheidsfinanciën en de euro - Johannes Pakaslahti: De EMU en de sociale bescherming in de Europese Unie - Philippe Pochet: De sociale gevolgen van de EMU: een overzicht van de nationale discussies - Patrick Venturini: De toekomst van het Europees sociaal beleid: enkele beschouwingen - Angelo M. Cardini: De Monetaire Unie en de interne markt: uitdagingen en kansen - Freddy Willockx: De convergentiecriteria voor de EMU en de financiering van de sociale zekerheid - Magda De Galan: De Europese verzorgingsstaat: pleidooi voor een politieke unie - Erik Derycke: De euro en de sociale politiek - Sinikka Mönkäre: Conclusies.