Show Less
Restricted access

Europäische Sprachpolitik und Zertifizierung des Polnischen und Tschechischen- Polityka językowa w Europie a certyfikacja języka polskiego i czeskiego - Jazyková politika v Evropě a certifikace polštiny a češtiny

Danuta Rytel-Schwarz and Jolanta Tambor

Für ein funktionierendes europäisches Bildungswesen gewinnen Sprachzertifikate an Bedeutung. Wenn es um Sprachen geht, die wie Polnisch und Tschechisch neu zu den EU-Sprachen hinzugekommen sind, besteht im Kontext europäischer Sprachpolitik Abstimmungsbedarf. Präsentiert werden Ergebnisse der jüngsten Leipziger Fachkonferenz zu polnischen und tschechischen Zertifizierungssystemen.
W europejskim systemie edukacyjnym certyfikaty mają coraz większe znaczenie. Jeżeli chodzi o takie języki jak polski i czeski, które dopiero niedawno dołączyły do języków Unii Europejskiej, trzeba zapewnić w ramach europejskiej polityki językowej przysługujące im miejsce. Dlatego prezentujemy w tym tomie wyniki ostatniej lipskiej konferencji na temat systemów certyfikatowych języka polskiego i czeskiego.
V rámci fungujícího evropského školství získávají na významu jazykové certifikáty. Co se týče jazyků, které nově vstoupily do rodiny jazyků Evropské unie, například polštiny nebo češtiny, je potřeba zajistit v kontextu evropské jazykové politiky odsouhlasení jejich certifikátů. Proto nyní prezentujeme výsledky poslední lipské konference věnované polskému a českému systému certifikátů.
Aus dem Inhalt: Danuta Rytel-Kuc/Jolanta Tambor: Licht und Schatten der Zertifizierung - Blaski i cienie certyfikacji – Anna Dąbrowska: Ausgewählte Fragen der Sprachpolitik - Polityka językowa. Wybrane zagadnienia – Marie Hádková: Die europäische Sprachpolitik - Evropská jazyková politika – Ewa Lipińska: Die Überprüfung der Schreibkompetenz - Kontrola stopnia opanowania sprawności pisania – Aleksandra Achtelik/Urszula Żydek-Bednarczuk: Leseverstehen und Hörverstehen. Evaluation, Probleme, Empfehlungen - Rozumienie tekstu pisanego i mówionego. Ewaluacja, problemy, zalecenia – Agnieszka Karolczuk: Kontrolle der Sprechkompetenz. Prüfende, Geprüfte und ihre Dilemmata - Testowanie sprawności mówienia. Dylematy egzaminatorów i zdających – Małgorzata Pasieka: Der Grammatikteil in den polnischen und deutschen Zertifikatsprüfungen für die Niveaustufen B1 und C2 - Gramatyka w certyfikatowych testach polskich i niemieckich dla poziomów B1 i C2 – Iwona Słaby-Góral: Kenntnisse in Polnisch als Fremdsprache auf der Niveaustufe A2. Lehre und Überprüfung - Znajomość języka polskiego jako obcego na poziomie A2. Nauczanie i testowanie – Jiří Hasil: Die Stratifikation des Tschechischen als Zertifizierungsproblem - Stratifikace češtiny jako problém certifikační – Kateřina Vlasáková: Test zur Überprüfung der Kenntnisse im Bereich Lexik und Grammatik in (zertifizierten) Prüfungen - Lexikálně-gramatický test v (certifikovaných) zkouškách – Jana Bischofová: Lesen im Fremdsprachenunterricht und dessen Überprüfung - Četba v cizojazyčné výuce a její testování – Marie Hádková: Wie soll in Übereinstimmung mit dem Referenzrahmen geprüft werden? - Jak testovat v souladu s Rámcem? – Anna Seretny: Der Einfluss der Zertifizierung von Polnischkenntnissen auf den didaktischen Prozess. Zur Bestimmung des Niveaus der Sprachbeherrschung der Lernenden - Wpływ certyfikacji znajomości języka polskiego jako obcego na proces dydaktyczny. Ustalanie poziomu biegłości językowej uczących się – Piotr Garncarek: Die Muttersprache als Fremdsprache. Zwischen Zertifizierung und Sprachlehre - Język ojczysty jako obcy. Między certyfikacją a nauczaniem – Grażyna Przechodzka: Der Einfluss der Zertifizierung auf den Lehrplan für Polnisch als Fremdsprache (am Beispiel des Zentrums für polnische Sprache und Kultur für Ausländer und Auslandspolen der Marie-Curie-Skłodowska-Universität in Lublin) - Wpływ certyfikacji na program nauczania języka polskiego jako obcego (na przykładzie Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS) – Romuald Cudak: Verwendung von Literatur im Rahmen der Ausländerbildung. Drei Bemerkungen - Edukacja literacka w nauczaniu cudzoziemców. Trzy uwagi – Milan Hrdlička: Prüfungen und ihre soziokulturelle Dimension - Testování a sociokulturní dimenze – Agnieszka Madeja/Barbara Morcinek: Das Lehrbuch Polski mniej obcy - Prezentacja podręcznika Polski mniej obcy – Christa G. Lüdtke: Über das neue Lehrbuch der slowakischen Sprache - O novej učebnici slovenského jazyka Lehrbuch der slowakischen Sprache – Katarína Augustinová: Zu den Lesetexten und Übungen im Lehrbuch der slowakischen Sprache - Texty na čítanie a jazykové cvičenia v učebnici Lehrbuch der slowakischen Sprache – Lída Holá/Pavla Bořilová: Tests als Bestandteil des Lehrbuchs Czech Express - Testy jako součást učebnice Czech Express – Martina Kuhnert: Slavic Network: Sprach- und Kulturintegration - Slavic Network: Językowa i kulturowa integracja.