Lade Inhalt...

Václav Havel: Sprache und Diskurs

Beiträge zum 11. Bohemicum Dresdense 01.11.2019

von Holger Kuße (Band-Herausgeber:in) Šárka Atzenbeck (Band-Herausgeber:in)
Sammelband 208 Seiten

Zusammenfassung

Václav Havel (1936–2011) hat als Schriftsteller, Dissident und erster demokratisch gewählter Präsident der Tschechoslowakischen und seit 1993 der Tschechischen Republik nicht nur literarisch, sondern auch als Politiker, als Stimme in öffentlichen Diskursen und nicht zuletzt als Vordenker eines gemeinsamen, weltoffenen Europas Maßstäbe gesetzt. Zum dreißigjährigen Jubiläum der Samtenen Revolution im Jahr 1989 war das 11. Bohemicum Dresdense 2019 den verschiedenen Facetten des Wirkens und des Werkes Václav Havels gewidmet. Der Band versammelt tschechische und deutsche Beiträge aus den Politik-, Literatur-, Sprach- und Kulturwissenschaften.

Inhaltsverzeichnis

 • Cover
 • Titel
 • Copyright
 • Autorenangaben
 • Über das Buch
 • Zitierfähigkeit des eBooks
 • Inhalt
 • Vorwort
 • Úvodní slovo
 • Holger Kuße, Šárka Atzenbeck
 • Grußwort der Generalkonsulin der Tschechischen Republik in Dresden / Pozdrav generální konzulky České republiky v Drážďanech
 • Markéta Meissnerová
 • Diskurs o Havlovi a Havlův diskurs
 • Martina Berrocal
 • Von der „technischen” zur „antipolitischen Politik”. Václav Havels politische Ethik
 • Dirk Mathias Dalberg
 • Michail Gorbatschow und Václav Havel. Das Problem der moralischen Politik
 • Wolfgang Geierhaus
 • In Verantwortung reden ‐Argumentationsstrategien Václav Havels
 • Holger Kuße
 • Die Entwertung der Sprache in den Stücken von Václav Havel aus den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts
 • Hana Svobodová, David Kroča
 • Václav Havel und die experimentelle Poesie
 • Astrid Winter
 • Václav Havel z pohledu češtiny jako cílového jazyka
 • Kateřina Šichová
 • Václav Havel jako inspirace ve výtvarném umění
 • Květoslava Horáčková
 • Havlovy dopisy ze 60., 70. a 90. let
 • Dagmar Vobecká
 • „Proč to všechno je …”. Václav Havel – betrauert, erinnert, gedacht
 • Anne Hultsch
 • Autorinnen und Autoren
 • Bohemicum Dresdense. Die bisherigen Tagungen und Publikationen

←10 | 11→

Grußwort der Generalkonsulin der Tschechischen Republik in Dresden

Pozdrav generální konzulky České republiky v Drážďanech

Markéta Meissnerová

Vážené dámy a pánové,

Sehr geehrte Damen und Herren,

dovoluji si Vás pozdravit jménem Ministerstva zahraničí České republiky a jménem Generálního konzulátu České republiky v Drážďanech. Je mi potěšením, že toto je již několikátá akce v rámci Dnů české a německé kultury, kterou mohu navštívit, a jsem ráda, že dnešní den věnovaný českému politikovi, disidentovi a filozofovi přilákal tolik posluchačů.

ich erlaube mir, Sie im Namen des tschechischen Außenministeriums und des Tschechischen Generalkonsulats in Dresden zu begrüßen. Es ist mir eine Freude, dass diese Veranstaltung eine von vielen ist, die im Rahmen der Tschechisch–Deutschen Kulturtage stattfinden und die ich besuchen kann. Ich bin froh, dass gerade die heutige Veranstaltung, die dem tschechischen Politiker, Dissidenten und Philosophen Václav Havel gewidmet ist, viele Besucher interessiert und dass Sie sich für uns Zeit genommen haben.

Letošní podzim je zvláštní tím, že si připomínáme 30 let od sametové revoluce. Právě zde v Drážďanech a také v Lipsku je vzpomínka na události podzimu roku 1989 velmi živá, neboť obyvatelé východního Německa měli podobný osud jako Češi a Slováci. Události podzimu roku 1989 jsou pro naši zemi i východní spolkové země klíčové a všem nám otevřely dveře ke svobodnému životu, ekonomické prosperitě a demokracii.

Der Herbst dieses Jahres ist etwas sehr Besonderes, da wir das 30ste Jubiläum seit dem Fall des Eisernen Vorhangs begehen. Gerade hier in Dresden, ebenso wie in Leipzig ist die Erinnerung an die Ereignisse im Herbst sehr lebendig. Diese Herbstereignisse haben für unser Land wie auch für alle anderen Länder des ehemaligen Ostblocks eine Schlüsselbedeutung. Uns allen hat sich damals die Tür zum freien Leben, zur wirtschaftlichen Prosperität und Demokratie geöffnet.

Před 30 lety východní spolkové země Německa i Československo opustily východní blok a vydaly se do nové doby, do nové historické etapy, v níž je evropská spolupráce projevem svobodné vůle a partnerství. Je mi velkým potěšením, že toto partnerství je na českosaské hranici viditelné ve formě řady praktických projektů a společných plánů, užitečných pro občany, podnikatele, školy a obce.

←11 | 12→

Vor 30 Jahren haben die neuen Bundesländer und die Tschechoslowakei den Ostblock verlassen und traten in eine neue Zeit, in eine neue historische Etappe, in der die europäische Zusammenarbeit eine Äußerung des freien Willens und Partnerschaft ist. Es ist mir große Freude, dass diese Partnerschaft an der tschechisch–sächsischen Grenze in der Form von vielen praktischen Projekten sichtbar wird, in gemeinsamen Plänen, die für die Bürger, Schulen, Gemeinden usw. nützlich sind.

18. prosince si připomeneme výročí úmrtí Václava Havla.

Am 18. Dezember werden wir uns an den Jahrestag des Todes von Václav Havel erinnern.

Byl to spisovatel, vůdce disentu, prezident Československa a později České republiky, ale především velký Evropan a přesvědčený demokrat, který naši zemi viděl nejen jako most mezi západem a východem, ale i jako pevnou součást Evropy a západní kultury, se všemi přednostmi i nevýhodami. Současně se cítil jako světoobčan a bral vážně svou spoluodpovědnost za vývoj celé planety. Byl to státník s pevnou vizí, která přesahovala horizont volební kampaně apřesahovala hranice jednoho státu.

Er war Schriftsteller, führender Dissident, Präsident der Tschechoslowakei, Präsident der Tschechischen Republik und vor allem ein großer Europäer und überzeugter Demokrat, der unser Land nicht nur als Brücke zwischen dem Westen und dem Osten betrachtete, sondern als Bestandteil Europas und der westlichen Kultur mit allen Vorzügen und auch Verpflichtungen. Gleichzeitig fühlte er sich als Bürger der ganzen Welt und nahm seine Verantwortung für ihre Entwicklung ernsthaft wahr. Er war ein Staatsmann mit einer Vision, die über den Horizont von Wahlkampagnen wie auch über die nationalen Grenzen unseres Landes hinausging.

Coby politik navazoval Havel tak trochu na prezidenta Masaryka a jako filozof na Jana Patočku, coby dramatik na otce absurdního dramatu Ionescu nebo Becketta. Coby ←12 | 13→smiřitel připomínal Havel svým nenásilným odbojem Dalajlámu nebo Ghándího.

Als Politiker knüpfte Havel in Manchem an den ersten Präsidenten Masaryk an, als Philosoph an seinen Lehrer Jan Patočka, als Dramatiker an die Väter des absurden Dramas Ionescu oder Beckett. Als Versöhner erinnerte Havel mit seinem gewaltfreien Widerstand an den Dalai Lama oder Gandhi.

O Václavu Havlovi se říká, že rozhodujícím způsobem přispěl k tomu, že česká společnost je zase na mapě demokratické Evropy a že se mohla vrátit do svobodného světa. Přitom se trochu zapomíná na jednu podstatnou zásluhu, a sice, že Václav Havel po celý svůj život, ale hlavně když byl poprvé zvolen prezidentem, vedl celou generaci zpátky do veřejného života – alespoň tedy ty, kteří tomu tak sami chtěli, kteří se také chtěli zasloužit o to, aby jeho heslo „Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí“ bylo naplněno.

Von Václav Havel wird gesagt, dass er entscheidend dazu beigetragen habe, dass die tschechische Gesellschaft wieder auf die Karte des demokratischen Europas und der offenen Welt zurückkehren konnte. Dabei kommt jedoch die grundlegende Tatsache zu kurz, dass Václav Havel im Laufe seines ganzen Lebens, und insbesondere nachdem er zum ersten Mal zum tschechoslowakischen Präsidenten gewählt worden war, ganze Generationen tschechischer Bürger zurück ins öffentliche Leben geführt hat – zumindest diejenigen, die dorthin zurückkehren wollten, die verstanden hatten, dass das Motto vom Sieg der Wahrheit und der Liebe über die Lüge und den Hass eine Herausforderung ist, Idealen zu folgen, und kein Versprechen, auf dessen Erfüllung man passiv warten kann.

Životní filozofie Václava Havla, síla jeho zásad a důslednost, s níž za ně bojoval, jakkoli mohly být obtížně prosaditelné – toto vše mu přineslo hodně uznání po celém světě.

Die Lebensphilosophie Václav Havels, die Kraft seiner Prinzipien und die Konsequenz, mit der er sie verteidigte, auch wenn sie manchmal schwer durchsetzbar oder allzu idealistisch erscheinen konnten – all das brachte ihm in der Welt Anerkennung ein.

Jeho mistrovské dílo v této oblasti bylo to, jak vedl proces českoněmeckého usmíření. I v jiných oblastech mezinárodních vztahů bylo jeho působení zřejmé, vzbudil zájem o problematiku konfliktů na Balkánu, o lidská práva a←13 | 14→neměl strach, být slyšet tam, kde jiní mlčeli.

Seine Meisterprüfung in dieser Hinsicht war die Inspiration und diskrete Lenkung des Prozesses der tschechisch-deutschen Versöhnung. Auch in anderen Bereichen war seine Spur sehr deutlich, er weckte Interesse an den Problemen des Balkans, an den Menschenrechten und hatte keine Angst, seine Stimme dort zu erheben, wo andere schwiegen.

Ohledně přistoupení ČR k NATO nebo do EU si mohl Václav Havel dovolit převzít roli garanta demokratického vývoje České republiky. Ve svých zahraničněpolitických aktivitách byl Václav Havel jako nejlepší velvyslanec, který nejen otevřel Čechům dveře do světa, ale také přitáhl do Čech zájem celého světa.

Hinsichtlich des Beitritts der Tschechischen Republik zur NATO oder zur Europäischen Union konnte es sich Havel erlauben, als Garant der demokratischen Ausrichtung der Tschechischen Republik aufzutreten. In seinen außenpolitischen Aktivitäten wirkte Václav Havel – ungeachtet des Schwierigkeitsgrades oder der Widersprüchlichkeit bezüglich ihrer Akzeptanz – als bester Botschafter der Tschechischen Republik, der nicht nur die Tür nach Außen in die Welt öffnete, sondern auch positives Interesse aus der Welt nach Tschechien zurückbrachte.

Z uvedených důvodů si česká diplomacie váží zavazujícího dědictví, které Václav Havel vybudoval. Usilujeme o to, aby se morální zásady a lidskost, kterou pro nás Václav Havel představoval, uchovávaly i v dnešní obtížné době.

Die tschechische Diplomatie schätzt das verpflichtende Erbe, das Václav Havel in der Welt hinterlassen hat, sehr hoch. Die Auslandsvertretungen der Tschechischen Republik werden alles daran setzen, den moralischen Grundsätzen und menschlichen Werten, die Václav Havel als Bürger unseres Landes und der ganzen Welt verkörperte, treu zu bleiben.

←14 | 15→

Diskurs o Havlovi a Havlův diskurs

Martina Berrocal

Resümee: Diskurs über Havel und Havels Diskurs

Havels Persönlichkeit hatte eine tragende Rolle in der Literatur und Politik der Tschechoslowakei und später der Tschechischen Republik. Dieser Artikel geht der Frage nach, welche diskursiven Repräsentationen von Havel in den Fach-und publizistischen Texten präsent sind und welche Perspektive die Darstellungen in Havels Staatsansprachen nehmen. Zuerst befassen wir uns mit den Aspekten von Havels Persönlichkeit, die im untersuchten Sprachmaterial abgebildet sind, und skizzieren die Art und Weise dieser Repräsentationen. Die Ergebnisse führen uns zu einem Vergleich zwischen den diskursiven Darstellungen in Havels und jenen in Klaus‘ Staatsansprachen. Die Analyse lehnt sich methodisch an die korpuslinguistischen Verfahren (Kollokations-und Schlüsselwortanalyse) an. Die quantitativen Ergebnisse werden weiter im Rahmen einer detaillierten qualitativen Analyse kontextualisiert. Die Studie zeigt, dass die Fachliteratur Havel vorwiegend als Dissidenten und Dramatiker präsentiert, während sein politisches Engagement eher im Hintergrund bleibt. In der Publizistik dominiert hingegen seine Rolle als Präsident. Die Ergebnisse spiegeln eine angespannte und problematische Beziehung von V. Havel und V. Klaus, ihre unterschiedlichen Weltansichten und politischen Konzeptionen wider. Methodologisch lässt sich sagen, dass eine Triangulation der quantitativen und qualitativen Herangehensweisen bei der hier gewählten Fragestellung höchst relevant ist, was an der Beispielanalyse der Konzeptualisierung der Begriffe Gemeinschaft (pospolitost) und Souveränität (suverenita) verdeutlicht wird.

1 Úvod

Postava Václava Havla se zapsala do české historie, politiky a literatury neopakovatelným způsobem. Po sametové revoluci byl jeho vliv na československou a českou politiku zásadní. Byla to doba, kdy po změně režimu bylo třeba najít nové způsoby politické komunikace, které by přes nesporný vliv komunistického diskurzu zohledňovaly novou politickou a společenskou realitu. Cílem této sondy je prozkoumat diskurzivní zobrazení V. Havla v oborové literatuře a publicistických textech a v Havlových státnických projevech. V první části se zaměříme na aspekty Havlovy osobnosti, které jsou ve zkoumaném jazykovém materiálu reflektovány, a na způsob jejich zobrazení. V druhé části studie se soustředíme na to, jak je svět konstruován v Havlových státnických projevech. Metodologicky vycházíme z postupů korpusové lingvistiky (kolokační analýza a analýza klíčových slov). Výsledky jsou pak dále kontextualizovány v rámci kvalitativní analýzy. První část článku přináší přehled lingvistického výzkumu jazyka V. Havla, zmíněny budou vědecké studie týkající se rétorického stylu jeho politických projevů a jejich srovnání ←15 | 16→s projevy dosavadních českých a československých prezidentů. V druhé části představíme použité korpusové metody, jazyková data a část výsledků z provedených jazykových sond. V závěru budou pak naše poznatky shrnuty a reflektovány.

2 V. Havel v lingvistickém výzkumu

Havlův jazyk se stal předmětem několika lingvistických a etnolingvistických studií. Klíčovými slovy „lidskost“ a „duchovnost“ se z perspektivy kulturních studií (Wierzbicka 1997) zabývá Danaher (2010, 2018). Wierzbicka definuje tato (kulturní) klíčová slova, jako „důležitá a vypovídající o dané kultuře“. Postup výběru těchto slov závisí čistě na intuici badatele a seznam těchto slov není nijak omezen (Wierzbicka 1997, 15–16). Výsledky Danaherovy studie ukazují, že lidskost jako pojem u Havla vychází z idejí Komenského, Masaryka a Patočky, a je tedy zakotven v české kultuře daleko před rokem 1989. Havel ve svých spisech vyzývá k tomu, aby byla lidskost zakomponována do běžného života a stala se běžnou na všech úrovních lidské činnosti. Lidskost není u Havla pojímána jako politický slogan, ale jako konceptuální prostor. Rozšířením tohoto prostoru a jeho osvojením se mohou jedinci stát vlivnými politickými a občanskými aktéry (Danaher 2018, 143). Výběrem z Havlových projevů se z rétoricko-filozofického hlediska zabývá i Martin Bermeiser (2018). Kromě jiného se zaměřuje na rétorické zpracování společenské solidarity, témat jako občanská společnost, pocit sounáležitosti či evropská duše. Bermeiser ve své monografii opakovaně popisuje a vyzdvihuje Havlovu snahu překonat dichotomické myšlení a propagovat etické a morální postoje.

Biographische Angaben

Holger Kuße (Band-Herausgeber:in) Šárka Atzenbeck (Band-Herausgeber:in)

Šárka Atzenbeck ist Projektmanagerin bei der Euroregion Elbe/Labe und Mitorganisatorin der jährlichen Tschechisch-Deutschen Kulturtage, in deren Rahmen das Bohemicum Dresdense stattfindet. Holger Kuße ist Professor für Slavische Sprachgeschichte und Sprachwissenschaft an der TU Dresden mit den Forschungsschwerpunkten Argumentations-, Diskurs- und kulturwissenschaftliche Linguistik. Seit 2006 veranstaltet er das Bohemicum Dresdense.

Zurück

Titel: Václav Havel: Sprache und Diskurs