Show Less
Restricted access

Research Methods in the Social Sciences- Metode de cercetare în ştiinţele sociale

Series:

Ion Dafinoiu and Ovidiu Lungu

This handbook contains one of the six core modules of the European Master Programme «European Perspectives on Social Inclusion» for a degree of «European Master of Development Studies in Social and Educational Sciences». The module «Research Methods» focuses on the research issues in the field of social sciences and the development by students of the capability to plan and design research studies in this field. The main goals of this course are:
- description, understanding and correct evaluation of qualitative and quantitative methods used in the field of social sciences;
- critical analysis of research studies using different approaches.
Acest manual conţine unul din cele şase module de bază ale programului european de studii master «European Perspectives on Social Inclusion» pentru obţinerea diplomei de «European Master of Development Studies in Social and Educational Sciences». Modulul «Metode de cercetare» se focalizează asupra problemelor cercetării in domeniul ştiinţelor sociale şi dezvoltării de către studenţi a capacităţii de a planifica şi schiţa studii în acest domeniu. Obiectivele principale ale cursului sunt:
- descrierea înţelegerea şi evaluarea corectă a metodelor calitative şi cantitative utilizate în domeniul ştiinţelor sociale
- analiza critică a studiilor care utilizează diverse abordări.
Contents: Common sense and scientific thought – Social theory and social research – Research process – Subjects sampling and experimental control – Observation, interviewing survey, questionnaire and action research – Quantitative and qualitative data analysis – Research report – Values and ethics of scientific research.
Conţinut: Simţul comun şi gândirea ştiinţifică – Teoria socială şi cercetarea socială – Procesul de cercetare – Eşantionarea subiecţilor şi controlul experimental – Observaţia, interviul, chestionarul şi acţiunea cercetare – Analiza cantitativă şi calitativă a datelor – Raportul de cercetare – Valorile şi etica cercetării ştiinţifice.