Show Less
Restricted access

Slavische Geisteskultur: Ethnolinguistische und philologische Forschungen. Teil 2

Zum 90. Geburtstag von N.I. Tolstoj

Series:

Edited By Anatolij A. Alekseev, Nikolaj P. Antropov, Anna Kretschmer, Fedor B. Poljakov and Svetlana M. Tolstaja

Der zweite Band der Wiener Konferenz (2013) anlässlich des 90. Geburtstages von Nikita Il’ič Tolstoj († 1996) zur traditionellen Volkskultur und zur Sprachgeschichte der Slavia Orthodoxa, den beiden Hauptsträngen der Forschungsarbeit des bedeutenden Moskauer Philologen, enthält die sprachgeschichtlichen Beiträge seiner Kollegen, Mitarbeiter und Schüler. Die versammelten Beiträge dieses Bandes sind in slavischen Sprachen verfasst.


Второй том конференции в Вене (2013 г.), приуроченной к 90-летию со дня рождения Н. И. Толстого († 1996) и посвященной традиционной народной культуре славян и языковой истории Slavia Orthodoxa, двум главным направлениям исследований выдающегося московского фи- лолога, включает в себя работы его коллег, сотрудников и учеников по вопросам языковой истории.

Show Summary Details
Restricted access

Јaсмина Грковић-Меjџор (Нови Сад) - Формуле с именицом вѣра у старосрпском језику

Extract

| 43 →

Јaсмина Грковић-Мејџор (Нови Сад)

Формуле с именицом вѣра у старосрпском језику*

1. Увод

Дијахронијска истраживања индоевропских и словенских формулаичних језичких структура, било да је реч о поезији, миту или праву, показала су њихову хиљадугодишњу трајност. Дуговекост формула последица је чињенице да су оне израз темељног семиотичког система, сигнали традиционалних концептуализација, перцепције човека и космоса, те вредности на којима заједница почива (Watkins 1992: 393). У митском мишљењу реч у ритуалном говору има делатну снагу (Kasirer 1985: 50–51), а сáмо постојање света и друштва зависило је од правилног извођења обреда, отуда и важност очувања строго одређеног ритуалног говора. Стога формула, као телеолошки вербални аспекат обреда (Толстој 1995: 128) чува не само древне синтаксичке обрасце већ и архаичну семантику у њима присутних речи. Као што у поетском језику правилни облик химне, правилно устројавање ритуалног говора подстиче божанство да испуни жеље онога који химну ствара или изводи (Watkins 1995: 91), тако је и суштинска компонента индоевропског права ‒ сврховити формулаични исказ (Бенвенист 2002: 327). Он се може чувати неизмењен али се у појединим језицима на различите начине трансформише и обнавља (в. Watkins 1995). Но варијације су увек у оквиру истог концептуалног домена, чиме се одржава појмовна структура формуле. Разумевање ове структуре могуће је само у контексту холистичког митског мишљења, у којем су равни религије, мита, поезије и права међусобно повезане и преплетене. Тако је и „предправни” комплекс вероватно никао у кругу основног мита (Иванов, Топоров 1978: 223).1

Циљ овога излагања јесте да представи и анализира комплекс формула са именицом вѣра у старосрпским текстовима, с фокусом пажње на значењу и ← 43 | 44 → функцији централне фомуле – дати вѣру.2 Истовремено, овим излагањем желимо да укажемо на важност историјске вернакуларне грађе у истраживању језика словенске културе, а посебно језика словенског права.3

2. Вѣра у старосрпској писмености

У два комплементарна идиома старосрпске писмености, српскословенском и старосрпском, именица вѣра је, као и низ других лексема (благь, грѣхь и др., Грковић-Мејџор 2013: 267–291, 350–364), живела „двоструким животом”. У српскословенским текстовима она наслеђује старословенску семантику, насталу транспозицијом према грч. πίστις у богослужбеним хришћанским текстовима (СС: 165). Ово је случај не само у преписиваним литургијским књигама већ и у оригиналним делима, нпр. житијима:4

(1) и отъ вьсакого грѣха очиштаюште се, а вь вьсакомь дѣлѣ блазѣ избытьчьствѹюште и здравѹю вѣру дрьжеште (Дом.), и прочая яже ω таковыхь ѹзаконѥна вьса на нѥмь светыи сьврьшивь, и вьсего православïа вѣрою ωбновивь (Теод.), и подвигомь вѣры истиньныѥ прѣбывааше омрьцае вьсегда и пакы освитаѥ вь богооугодьныихь дѣяниихь (Дан.).

У старосрпским текстовима, међутим, она се у овом значењу појављује ретко:5

You are not authenticated to view the full text of this chapter or article.

This site requires a subscription or purchase to access the full text of books or journals.

Do you have any questions? Contact us.

Or login to access all content.