Show Less

Medizin und Krieg in historischer Perspektive- Medycyna i wojna w perspektywie historycznej

Beiträge der XII. Tagung der Deutsch-Polnischen Gesellschaft für Geschichte der Medizin, Düsseldorf 18.-20. September 2009- Prace XII. konferencji Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Historii Medycyny, Düsseldorf 18 do 20 września 2009 r.

Series:

Edited By Ute Caumanns, Fritz Dross and Anita Magowska

Der Band dokumentiert die XII. Tagung der Deutsch-Polnischen Gesellschaft für Geschichte der Medizin «Medizin und Krieg in historischer Perspektive» vom 18. bis 20. September 2009 in Düsseldorf. Im Umfeld des 70. Jahrestags des «Auftakts zum Vernichtungskrieg» sollten indes nicht ausschließlich Medizinverbrechen des Zweiten Weltkriegs bearbeitet werden. In 37 Aufsätzen präsentiert der Band daher einen über die nationalen und fachdisziplinären Grenzen ausgreifenden Blick auf die facettenreiche Beziehung zwischen Medizin und Krieg in der Geschichte der Neuzeit.

Prices

Show Summary Details
Restricted access

2. Schlacht und Lazarett/Bitwa i lazaret

Extract

2. Schlacht und Lazarett Bitwa i lazaret Wojna bez medycyny. Ranni na polach bitew Europy rodkowo-Wschodniej w XVI w. Aleksander Bodyrew Wojna zbieraa swe krwawe, a potem miertelne niwo od zarania dziejów. Im do- skonalsze byo narz dzie walki – bro – tym cz ciej niwo krwawe ust powao miertelnemu. Próby niesienia pomocy rannym w trakcie walki znane s od czasów najdawniejszych. Dobrym przykadem jest tu znalezisko z 1957 r. z Niezwisk nad Dniestrem (kultura trypolska), w ramach którego odkryto czaszk m czyzny, któ- ry po ciosie najprawdopodobniej zadanym w walce kamiennym toporem straci górn szcz k oraz dozna urazu ko ci ciemieniowych czaszki. Zniszczone frag- menty szcz ki usuni to w toku operacji chirurgicznej, za pozostae rany zagoiy si na tyle dobrze, e m czyzna ten y po wypadku jeszcze przynajmniej 10-15 lat. Dziao si to ponad 4 tys. lat temu w spoeczno ci rolniczej.1 Podobne przyk- ady mo na mno y i s zauwa alne wa ciwie w ka dej kulturze. W obr bie ziem polskich do wymieni przypadek wojewody Skarbimira i jego zotej r ki, szcz tków m czyzny odkrytych na Lisiej Górce niedaleko Powiec,2 czy szcz t- ków wydobytych z mogi na polach grunwaldzkich.3 Lektura dawnych kronik, czy szerzej, wszelkiego rodzaju relacji historiogra- ficznych powstaych w XVI w., a wi c listów, pami tników czy diariuszy pozwala wysnu wniosek, e nie dotyczyy one tylko wielkich wydarze politycznych i mi- litarnych. Autorzy cz sto pochylali si nad...

You are not authenticated to view the full text of this chapter or article.

This site requires a subscription or purchase to access the full text of books or journals.

Do you have any questions? Contact us.

Or login to access all content.